Neem snel contact met ons op: T. 0578 – 61 84 37

Algemene voorwaarden

De Wilde Dienstverlening

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Algemene Verkoopwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: Marc de Wilde h.o.d.n. De Wilde Dienstverlening
Werkzaamheden: Alle voorbereidings- of uitvoerende werkzaamheden die te maken hebben met grondwerken, montagewerkzaamheden, aanleg en/of onderhoud van tuinen bestratingen et cetera, voor zowel binnen als buiten alsmede het leveren van de benodigde levende en/of dode materialen voor deze werkzaamheden. Tevens het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

Materialen:
Levende materialen: Producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen; zand, grond, teelaarde en compost;
Dode materialen: Alle overige producten en materialen die binnen het vakgebied van de ondernemer vallen.

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met ondernemer.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID


Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de ondernemer doet en op alle overeenkomsten die tussen ondernemer en opdrachtgever worden gesloten.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD

 
1. Voordat een aanbod (door middel van een offerte) wordt uitgebracht, heeft de ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht ondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt de ondernemer aan de opdrachtgever vooraf de kosten bekend die gemoeid gaan met het aanbod en de ontwerpkosten.
2. De ondernemer brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit.
3. De ondernemer voorziet het aanbod van een dagtekening. Het aanbod is onherroepelijk gedurende 30 dagen na de dagtekening, tenzij uit het aanbod anders blijkt.
4. Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden, op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.
5. Het aanbod vermeldt een indicatie wanneer de ondernemer met de werkzaamheden begint, alsmede een indicatie van het moment van oplevering. De begin datum kan worden gehanteerd mits er schriftelijk akkoord op het aanbod is gegeven binnen de geldigheidstermijn van het aanbod.
6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die de ondernemer voor de uit te voeren werkzaamheden hanteert: aanneemsom of regie.

a. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de ondernemer de werkzaamheden verricht, exclusief en inclusief btw.

b. Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren exclusief en inclusief btw (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de opdrachtgever een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon exclusief btw. De ondernemer brengt aan de opdrachtgever het totaal aantal uren in rekening dat de ondernemer voor de opdrachtgever werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
7. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden
8. Het aanbod gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
9. De ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. De opdrachtgever dient deze op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld terug te geven, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
10. Het is de opdrachtgever verboden materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan de ondernemer wordt verstrekt, moet de opdrachtgever de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan de ondernemer terug sturen. Aan de opdrachtgever is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, niet toegestaan het betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.
11. Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, vergoedt de opdrachtgever de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan de ondernemer in geval de opdrachtgever de ondernemer wel had uitgenodigd tot het doen van tekenwerk, maar hem uiteindelijk geen opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken.
12. De ondernemer draagt er zorg voor dat de informatieverstrekking aan de opdrachtgever op van dit artikel voldoet aan de wettelijk daaraan gestelde vereisten, waaronder, doch niet beperkt tot, de wettelijke eisen in artikel 6:230l van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer onverwijld een elektronische bevestiging aan de opdrachtgever.
2. Na wijzigingen in de offerte brengt de ondernemer op korte termijn een nieuwe offerte uit. 
3. De aanvaarding van het aanbod wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de opdrachtgever er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.
5. De ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De opdrachtgever is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de ondernemer te verstrekken.
6. De ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

ARTIKEL 5 – DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst tussen ondernemer en opdrachtgever heeft een duur van maximaal één jaar. De opdrachtgever kan deze overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting van de overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In geval van stilzwijgende verlenging van een overeenkomst, die (daardoor) een totale duur heeft van meer dan één jaar, kan de opdrachtgever de overeenkomst, nadat die één jaar geduurd heeft, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opdrachtgever kan een overeenkomst met een duur van meer dan één jaar of een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, na het eerste jaar te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
2. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De opdrachtgever kan de overeenkomst na ommekomst van het eerste jaar opzeggen – bij voorkeur schriftelijk – met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand, waarna de ondernemer de opzegging schriftelijk zal bevestigen.
3. De ondernemer kan de overeenkomst op grond van het bepaalde in de wettelijke regeling van de overeenkomst van opdracht, artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk Wetboek, opzeggen, waaronder de artikelen 7:402 lid 2 en 7:408 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 6 – DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn zowel exclusief als inclusief btw. De ondernemer mag tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien doorberekenen aan de opdrachtgever. De ondernemer mag andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de opdrachtgever doorberekenen. Indien de ondernemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. De ondernemer kan (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan de ondernemer laat weten of hij de prijsverhoging accepteert. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling. Reeds uitgevoerd werk zal worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
3. Meer- en minderwerk moeten, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van tevoren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd. De ondernemer voert deze werkzaamheden pas na akkoord van de opdrachtgever uit. 
4. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan de ondernemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

ARTIKEL 7 – DE OPLEVERING


Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. De werkzaamheden zijn opgeleverd wanneer de ondernemer, na de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder zijn de werkzaamheden opgeleverd wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 


ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT

1. De ondernemer staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De ondernemer ziet zo zorgvuldig mogelijk toe op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
2. De ondernemer staat in voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen, mits de verzorging aan hem is opgedragen, tenzij sprake is van aan de ondernemer niet toerekenbare omstandigheden, inclusief, maar niet beperkt tot overmacht. Tot de in de vorige zin genoemde omstandigheden behoren onder meer uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden.
3. Bij uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht vergoedt de ondernemer de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de prijs van die levende materialen, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal.
4. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de opdrachtgever, waaronder gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

ARTIKEL 9 – OPSCHORTING

1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van de ondernemer worden opgeschort. Indien deze periode, waarin de ondernemer door
overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen, langer duurt dan 90 dagen, kan de
opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht de ondernemer al
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen kon voldoen, mag hij het reeds geleverde afzonderlijk aan de opdrachtgever
factureren. De opdrachtgever is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen alsof het
een afzonderlijk contract zou betreffen. De ondernemer is in geval van een
overmachtssituatie (een niet-toerekenbare tekortkoming), welke van zijn zijde of die van
de opdrachtgever opkomt en die langer dan 90 dagen voortduurt, bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, voor zover nakoming na die periode in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden. 
2. Onder overmacht bij de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat de
ondernemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat
andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn
uitgevoerd.
3. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten
gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft
hij het recht, zonder dat dit de opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade, de
werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de
ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld
zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het
aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.
4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de ondernemer tijdelijk,
ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de
ondernemer onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te
treffen voor vervangende uitvoering.

ARTIKEL 10 – MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN


De ondernemer draagt zorg voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de opdrachtgever. De ondernemer kan onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht als meerwerk conform artikel 6 lid 2 en 3, bij de opdrachtgever in rekening brengen.

ARTIKEL 11 – AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL


Afspraken of overeenkomsten met niet tot vertegenwoordiging van de ondernemer bevoegde medewerkers van de ondernemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd. In geval van contante betalingen door de opdrachtgever verstrekt de ondernemer steeds een kwitantie.

ARTIKEL 12 – DE BETALING

1. Alle werkzaamheden die de ondernemer uitvoert, worden – voor zover deze geen
onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs
daarvan zijn begrepen – aan de opdrachtgever in rekening gebracht, met inachtneming van
het bepaalde in artikel 6 leden 2 en 3 van deze algemene voorwaarden en onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling in Euro’s.
3. De opdrachtgever moet de factuur betalen binnen 30 dagen nadat hij de factuur heeft ontvangen, tenzij anders is overeengekomen.
4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de opdrachtgever betalen volgens de
termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
5. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in het aanbod.
Personeelsleden van de ondernemer zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te
nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd.
6. Aanbetalingen zijn van kracht op elk aanbod dat wordt uitgebracht. Bij ondertekening van het aanbod zal de ondernemer een factuur omtrent aanbetaling sturen te hoogte van 35% van het totaal bedrag. Deze dient te zijn voldaan voor aanvang van de werkzaamheden. Bij aanvang van de werkzaamheden zal er eveneens 35% van het totaalbedrag worden gefactureerd. Deze dient te worden voldaan tijdens de werkzaamheden. Tot slot zal bij oplevering de eindafrekening ten hoogte van 30% van het totaalbedrag samen met kosten van eventueel uitgevoerde meerwerk worden gefactureerd.

ARTIKEL 13 – NIET-TIJDIGE BETALING

1. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Na verstrijken
van de betalingsdatum stuurt de ondernemer de opdrachtgever een kosteloze
betalingsherinnering, waarin hij de opdrachtgever een nieuwe betaaltermijn stelt van
tenminste 14 dagen na ontvangst van de herinnering. Tevens staan in de
betalingsherinnering de gevolgen van niet tijdig betalen.
2. Als de opdrachtgever na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet heeft
betaald, mag de ondernemer rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de
eerste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
3. Bij niet-tijdige betaling mag de ondernemer de nakoming van de overeenkomst voor
onbepaalde tijd opschorten.
4. Alle kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling en die op grond van de
geldende wetgeving op de opdrachtgever verhaald kunnen worden, komen ten laste van de
opdrachtgever.

ARTIKEL 14 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN –OVERDRACHT

1. Alle geleverde zaken voor zover die op grond van wettelijke regelingen van
eigendomsverkrijging niet in eigendom zijn gaan toebehoren aan de opdrachtgever, blijven
eigendom van de ondernemer, zolang de opdrachtgever deze niet, dan wel niet geheel
heeft betaald.
2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door
natrekking of zaakvorming tenietgaat, verstrekt de opdrachtgever een bezitloos (stil)
pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak aan de
ondernemer. Dit pandrecht strekt tot zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever, uit welke
hoofde dan ook, aan de ondernemer verschuldigd is en zal worden. Indien het
geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van
hypotheek worden gevestigd. De opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen,
die nodig is om het hypotheekrecht op eerste verzoek van de ondernemer te (doen)
vestigen.

ARTIKEL 15 – UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEËINDIGING

1. Bij het overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de
onderneming van de ondernemer, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn
diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te
voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval moet
de opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden betalen de aanneemsom, verminderd met een
redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij
regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of
ontbinding van de onderneming van de ondernemer, verschuldigde berekend
overeenkomstig deze algemene voorwaarden.
2. De ondernemer mag de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd
opschorten in geval de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, wanneer de
wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de
opdrachtgever een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

ARTIKEL 16 – AANSPRAKELIJKHEID

1. De ondernemer is aansprakelijk voor de schade welke tijdens de uitvoering van de
overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen
wordt toegebracht en die te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de
ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers. Tenzij in het aanbod uitsluitingen zijn vermeld.
2. De opdrachtgever dient het werkgebied vrij te maken van spullen zoals bijvoorbeeld tuintafels etc en overige privé eigendommen zodat deze niet door de ondernemer verplaatst hoeven te worden. De ondernemer stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade aan objecten die toch aanwezig zijn in het werkgebied.
3. Op de opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te
treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
4. De ondernemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor
schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst Met inachtneming van
het bepaalde in artikel 16 lid 1 van deze algemene voorwaarden. De schade wordt tot
maximaal €1.000.000,- per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke
aansprakelijkheid. Indien de opdrachtgever een hoger maximum aan aansprakelijkheid
wenst overeen te komen dient de opdrachtgever dit voor het sluiten van de overeenkomst
kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan € 2.500.000,- worden
gesteld. De ondernemer sluit hiertoe in dat geval voor vermeld bedrag een aanvullende
aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.
5. De opdrachtgever vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de
ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of
door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige
informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend was
geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
6. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan
opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van
of namens de opdrachtgever.
7. De opdrachtgever is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan
de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van bodem/ grond of teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
9. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het
voorafgaand aan de oplevering in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het
gehele werk.

ARTIKEL 17 – KLACHTEN

1. De opdrachtgever moet een klacht over een gebrekkig(e) product en/of dienst, zo volledig
en duidelijk mogelijk omschreven, indienen bij de ondernemer, binnen bekwame
tijd nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten
ontdekken. Voor producten geldt dat een klacht binnen twee maanden in elk geval
binnen bekwame tijd is. Bij de levering van producten zullen ondernemer en
opdrachtgever, indien mogelijk, de producten zo snel mogelijk na aflevering inspecteren en
eventuele zichtbare gebreken aantekenen op het ontvangstbewijs, hetgeen overigens
geen afbreuk doet aan de rechten die de opdrachtgever op grond van de eerste zin van dit
artikellid heeft. 
2. Reclamaties/opleverpunten/bijzonderheden dienen uiterlijk binnen 10 dagen na ondertekening van opleverformulier te worden gemeld.
3. De ondernemer reageert binnen twee weken inhoudelijk op de klacht. Als een
inhoudelijke reactie nog niet mogelijk is, laat de ondernemer dit binnen twee weken aan
de opdrachtgever weten, en geeft hij een termijn aan, waarbinnen de opdrachtgever wel een inhoudelijk antwoord kan verwachten. De ondernemer heeft het recht om binnen vier
weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten
onderzoeken. De opdrachtgever verleent in dat geval zijn medewerking.
3. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken
ontslaan de opdrachtgever niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag
worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van
materialen.

ARTIKEL 18 – GESCHILLEN

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en ondernemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Ingeval van geschillen, betrekking hebbende op de door partijen ondertekende overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation, conform het Reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (gevestigd te Rotterdam) zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
3. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten.
4. Partijen wonen de eerste mediationbijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn partijen vrij de mediation op ieder gewenst moment te beëindigen. De mediation vangt aan op het moment dat partijen de eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst bijwonen.
5. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door een bevoegde rechter in de plaats waar ondernemer gevestigd is.
6. In afwijking van het voorgaande lid kunnen geschillen tussen opdrachtgever en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de opdrachtgever als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Groen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).

ARTIKEL 19 – AFWIJKING

1. Individuele afwijkingen van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de opdrachtgever worden vastgelegd.
2. Ondernemer is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
3. Wijzigingen zullen voor de ondernemer slechts verbindend worden, indien de gewijzigde Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel of bij de griffie van een arrondissementsrechtbank, alsmede de ondernemer en de opdrachtgever van de wijzigingen van de Algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de opdrachtgever ondernemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.

DE WILDE DIENSTVERLENING

De Wilde Dienstverlening is u graag van dienst bij diverse werkzaamheden rondom uw huis of bedrijfspand. Het kan hierbij gaan om het voorbereiden van uw tuin of de (her)inrichting van uw bedrijfsterrein. Denk bijvoorbeeld aan het uitgraven van een bouwput of het uitgraven van een fundering. Ook de volgende onderdelen behoren tot onze dienstverlening; aanleg van bestratingen, tuin aanleg en onderhoud, terreinonderhoud en grondwerk of een mooie groene erfafscheiding. Zo kunt u bij ons terecht voor de meest uiteenlopende werkzaamheden…

Lees Meer

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.